• SportNews.bz on YouTube
  • SportNews.bz on Facebook
  • SportNews.bz on Twitter
  • SportNews.bz RSS Feed

Tennis tavolo News

Giorgia Piccolin

31.05.2017 - Mondiali: eliminata anche Giorgia Piccolin

Sono state eliminate entrambe le altoatesine impegnate ai Mondali di tennis tavolo a Düsseldorf, in Germania. leggi »